Jesteś tutaj

projekt unijny covid
Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”
 
Projekt pt. „Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Realizacja projektu odbywa się poprzez doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych, zestaw odczynników do izolacji wirusowego RNA z materiału klinicznego, worteks, zamrażarkę laboratoryjną, zestaw pipet automatycznych, wirówkę i termoblok.

CEL PROJEKTU
Zwiększenie możliwości, dostępności, efektywności i ilości wykonywanych badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Laboratorium - Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej.

PLANOWANE EFEKTY
  1. Wzrost dostępności, efektywności i ilości wykonywanych testów na obecność wirusa
    SARS-CoV-2;
  2. Doposażenie infrastruktury technicznej beneficjenta;
  3. Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego;

WARTOŚĆ PROJEKTU
471 000,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
400 350,00 zł